Důležité informace

Vítáme Vás na stránkách cestovní kanceláře SIMON-TOURIST s.r.o. + CA SIMON-TOURIST - Ing. Simona Čížková + CA SIMON-TOURIST SOBĚSLAV - Ing. Bronislav Čížek (dále jen CK/CA). Jedná se o rodinnou CK/CA  cestovatelů – manželů Čížkových, sídlících v Praze. CK/CA vznikla mezi prvními již v roce 1990 z naší touhy a lásky k cestování a poznávání. Svoji práci milujeme. Možná i díky tomu se z většiny našich zákazníků stali naši dobří přátelé a na zájezdech panuje příjemná přátelská atmosféra.

 

  

 

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD

Vámi vybraný zájezd můžete objednat prostřednictvím těcho stránek - u každého zájezdu je možnost objednání, dále telefonicky nebo e-mailem. Pro objednání zájezdu je nutné uvést své jméno, korespondenční adresu včetně PSČ, rodné číslo, telefon a ideálně emailovou adresu všech spolucestujících. 

Obratem či nejpozději do několika dní (dle časových možností) po Vaší objednávce Vám zašleme Smlouvu o zájezdu. Pokud s jejím zněním budete souhlasit, potvrdíte nám jí do 7mi dní od vystavení úhradou uvedené zálohy (popř.celkové ceny) na uvedený bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem (převodem z účtu nabo složenkou). Doplatek na daný zájezd je splatný do 40 dní před konáním zájezdu. Cca 2 týdny před odjezdem/odletem Vám zašleme na vaší emailovou adresu definitivní Pokyny na cestu, ve kterých jsou uvedené veškeré podrobné informace vč. místa a času srazu či nástupu. Bohužel nedokážeme všechny zákazníky umístit dopředu do autobusu, proto zasedací pořádek připravujeme podle data přihlášení a s přihlédnutím k věku zákazníků.

 

PLATBY 

Bankovním převodem, složenkami či hotově v kanceláři. Pokud platíte bankovním převodem či složenkou, je třeba správně zadat variabilní symbol, který je uvedený na Smlouvě o zájezdu. Pokud tak neučiníte, nemůžeme Vaši platbu identifikovat.

Poukázky Sodexo (dárkový pas, flexi pas, kokud pass, holiday pass) a Cheque Dejeuner přijímáme na všechny zájezdy, avšak do maximální výše 5.000,- Kč/os. (platba poukázkami se neslučuje s časovou slevou).

 

ČASOVÁ SLEVA

Každoročně nabízíme slevu ze základní ceny zájezdu, pokud si zájezd objednáte a zaplatíte zálohu do stanoveného data. Informace o konkrétní výši slevy a termínu splatnosti zálohy je uvedena u jednotlivých zájezdů. Pokud zájezd neobsahuje žádné informace o časových slevách, není tato sleva poskytována. Tato sleva neplatí pro zájezdy placené pomocí poukázek Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner či prostřednictvím Benefit Plus.

 

SLEVA ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Doporučtě nás či předejte naše katalogy svým známým, spolupracovníkům, rodině a získáte tak od nás odměnu. Zákazník, který přivede na námi pořádaný zájezd další osobu, jež nikdy necestovala s CK SIMON-TOURIST, získá slevu 5% ze základní ceny zájezdu bez letištních tax (max. do částky 2.000,- Kč/os.) za každého nového klienta. Tato akce neplatí pro děti jedoucí na zájezd se slevou, zájezdy uspořádané ve spolupráci s jinými CK a pro zájezdy placené pomocí poukázek Sodexo, Accor, Cheque Dejeuner). Tato sleva bude poskytnuta po odjetí zájezdu tímto novým klientem (max do 30ti dní od návratu ze zájezdu).

 

ZRUŠENÍ REZERVACE / OBJEDNÁVKY 

Prosíme zákazníky, kteří chtějí zrušit svou nezávaznou rezervaci či již objednaný zájezd, aby nás neprodleně telefonicky či písemně informovali.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem a cestovní kanceláří CK SIMON - TOURIST s.r.o.  a Ing. Simona Čížková - CA SIMON-TOURIST a Ing. Bronislav Čížek - CA SIMON-TOURIST SOBĚSLAV (dále jen CK/CA) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákonem č.159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny katalogem a "Všeobecnými podmínkami".

1. Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen smlouva) mezi zákazníkem a CK/CA. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy.

2. CK/CA  je pojištěna proti úpadku podle zákona č.159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK/CA v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, zák.159/99 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

3.  Vznik smluvních vztahů
Podepsáním a potvrzením cestovní smlouvy obou zúčastněných stran nebo podpisem ze strany pořádající CK/CA a uhrazením zálohy ze strany zákazníka vzniká mezi zákazníkem a CK/CA smluvní vztah. Obsah smlouvy je určen podle údajů v katalogu, potvrzeného zaknihování v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.   

4. Cena zájezdu a její úhrada
Cena zájezdu je uvedena v katalogu, stejně jako zahrnuté služby, které jsou v katalogu taxativně vyjmenovány. Sjednané ceny jsou uvedeny ve smlouvě.
CK/CA  jsou oprávněny jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to nejpozději do 21 dní od počátku zájezdu, jen v případě pokud dojde ke zvýšení:
a)  ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, 
b)  plateb spojených s dopravou (např. silniční poplatky), 
c)  navýšení kurzu Kč v průměru o více než 10%.
Ceny byly kalkulovány ke dni 1.12.2016. Navýšení ceny se nevztahuje na zákazníky, jež uhradili plnou cenu zájezdu do doby navýšení ceny.
Je-li CK/CA nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy a cenu zájezdu, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu musí být nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu od změny písemně neodstoupí, má se za to, že souhlasí.
Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet uvedený program, musí CK/CA postupovat takto:
1) zajistit program a služby srovnatelné s původním návrhem,
2) upravit cenu zájezdu nebo vrátit část již zaplacené ceny.   

Při uzavírání smlouvy uhradí zákazník 30% zálohu (není-li uvedeno jinak). Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dnů před zahájením zájezdu byl připsán na účet  CK /CA  nebo zaplacen v hotovosti.
Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu uvedeném ve smlouvě. V příp. nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK/CA oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Při krátkodobém zaknihování (kratší než 30 dní) je nutno zájezd uhradit v celé výši.
Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároku na služby a sedadlo v buse. Dětmi do 10 event. do 12 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 10 event. 12 let. Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu 2 dospělých osob.

5. Výše odstupného
Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením CK/CA. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
minimální stornopoplatek 500,- Kč/osobu

-           minimální stornopoplatek 500,-Kč/osobu

-           80 a více dnů před odjezdem 10% z celkové ceny zájezdu

-           79 – 43 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zájezdu

-           42 - 30 dnů před odjezdem 50% z celkové ceny zájezdu

-           29 – 10 dnů před odjezdem 80% z celkové ceny zájezdu.

-           v době kratší než 10 dnů 100% z celkové ceny zájezdu.

Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů rozhodujících při výpočtu odstupného.

6. Změny v knihování
Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování, za kterého je účtováno:
- 300,- Kč za změnu jména cestujícího - je-li změna provedena v době kratší než 5 dnů před odjezdem (jinak je změna jména grátis)
- u leteckých zájezdů jsou zvláštní podmínky uvedeny v cestovní smlouvě
- změna termínu zájezdu ze strany zákazníka je posuzována jako storno
Veškeré výše uvedené poplatky účtujeme vždy za každou osobu, včetně dětí.

7. Změny jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se o změny typu dopravního prostředku, trasy a termínu zájezdu. V případě změn je klient neprodleně informován.

8. Práva a povinnosti cestovní kanceláře
CK/CA je oprávněna odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v případech:
- pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství apod.)

- při nesplnění minimálního počtu účastníků do 21 dnů od data uskutečnění zájezdu. 
  Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy.
- bez dodržení lhůty z příčin, kterým CK/CA  nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK/CA má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb a je povinna učinit veškerá opatření pro dopravu účastníka zpět. Dodatečné náklady s tímto spojené pak nesou obě strany stejným dílem.
- pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta některé služba z důvodů, jež CK/CA nemohla zabránit, nemá účastník právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu.

9. Pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen, má CK/CA  nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

10. Pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě stejné nebo vyšší kategorie, a to bez nároku na finanční náhradu.

11. Zákazník osobně zodpovídá za kontrolu vystavených voucherů, dodržování celních, pasových a dalších předpisů země, do které cestuje. Má právo reklamovat případné vady a žádat jejich odstranění v místě pobytu zájezdu. 

12. Všechny skutečnosti a pokyny, které jsou uvedeny v katalogu CK/CA o cenách, službách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK/CA má právo je změnit do doby uzavření smlouvy se zákazníkem.

13. K předání cestovních dokladů (voucherů) účastníkovi dojde po doplacení zájezdu, nejpozději však týden před zahájením zájezdu. CK/CA má právo na předání těchto dokladů při odjezdu, pokud to odůvodňují provozní nebo časové potřeby CK/CA, a to i přes to, že byl dohodnut jiný způsob předání.

14. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu. Toto ustanovení neplatí v případě vlastní dopravy. 
Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu.

15. CK/CA neručí za případné zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů popř. z důvodu přetížení hraničních přechodů apod. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. CK/CA neručí za škody, které mohou cestujícímu vzniknout v důsledku zpoždění a v případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.

16. V případě, že CK/CA zajišťuje pojištění léčebných výloh v zahraničí musí zákazník uvést správnou adresu a rodná čísla všech cestujících. V případě chybějících nebo nesprávných údajů je pojištění neplatné.
Podrobné podmínky pojištění jsou k dispozici  v CK/CA.

17. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. uvedených ve smlouvě pro potřeby CK/CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na  cestovní smlouvě. Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK/CA, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od smlouvy má vždy přednost cestovní smlouva.

18. Zjistí-li spotřebitel, že služba, která mu byla poskytnuta cestovní kanceláří má vadu, uplatní právo z odpovědnosti za vadu a to nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí služby.

19. Přechodná a závěrečná ustanovení.

Zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě, že jsou mu známy tyto všeobecné podmínky, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

 

PŘEJEME VÁM TY NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY PŘI NAŠÍ SPOLEČNÉ LÁSCE – CESTOVÁNÍ.

Váš  SIMON–TOURIST