Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 34 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Důležité informace

 

Vítáme Vás na stránkách cestovní kanceláře SIMON-TOURIST s.r.o. + CA SIMON-TOURIST - Ing. Simona Čížková + CA SIMON-TOURIST SOBĚSLAV - Ing. Bronislav Čížek (dále jen CK/CA). Jedná se o rodinnou CK/CA  cestovatelů – manželů Čížkových, sídlících v Praze. CK/CA vznikla mezi prvními již v roce 1990 z naší touhy a lásky k cestování a poznávání. Svoji práci milujeme. Možná i díky tomu se z většiny našich zákazníků stali naši dobří přátelé a na zájezdech panuje příjemná přátelská atmosféra.

 

  

 

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD

Vámi vybraný zájezd můžete objednat prostřednictvím těcho stránek - u každého zájezdu je možnost objednání, dále telefonicky nebo e-mailem. Pro objednání zájezdu je nutné uvést své jméno, korespondenční adresu včetně PSČ, rodné číslo, telefon a ideálně emailovou adresu všech spolucestujících. 

Obratem či nejpozději do několika dní (dle časových možností) po Vaší objednávce Vám zašleme Smlouvu o zájezdu. Pokud s jejím zněním budete souhlasit, potvrdíte nám jí do 7mi dní od vystavení úhradou uvedené zálohy (popř.celkové ceny) na uvedený bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem (převodem z účtu nabo složenkou). Doplatek na daný zájezd je splatný do 40 dní před konáním zájezdu. Cca 2 týdny před odjezdem/odletem Vám zašleme na vaší emailovou adresu definitivní Pokyny na cestu, ve kterých jsou uvedené veškeré podrobné informace vč. místa a času srazu či nástupu. Bohužel nedokážeme všechny zákazníky umístit dopředu do autobusu, proto zasedací pořádek připravujeme podle data přihlášení a s přihlédnutím k věku zákazníků.

 

PLATBY 

Bankovním převodem, složenkami či hotově v kanceláři. Pokud platíte bankovním převodem či složenkou, je třeba správně zadat variabilní symbol, který je uvedený na Smlouvě o zájezdu. Pokud tak neučiníte, nemůžeme Vaši platbu identifikovat.

Poukázky Sodexo (dárkový pass, flexi pass, fokus pass, holiday pass), Edenred a Cheque Dejeuner přijímáme na všechny zájezdy, avšak do maximální výše 5.000,- Kč/os. (platba poukázkami se neslučuje s časovou slevou).

Benefitní karty je možno uplatnit na většinu zájezdů, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny zájezdu. Platby přes benefitní karty může využít pouze osoba, která benefity čerpá a nevztahuje se na spolucestující. Při platbě benefitní kartou se neposkytuje časová sleva, která je na zájezd poskytnuta.

 

ČASOVÁ SLEVA

Každoročně nabízíme slevu ze základní ceny zájezdu, pokud si zájezd objednáte a zaplatíte zálohu do stanoveného data. Informace o konkrétní výši slevy a termínu splatnosti zálohy je uvedena u jednotlivých zájezdů. Pokud zájezd neobsahuje žádné informace o časových slevách, není tato sleva poskytována. Tato sleva neplatí pro zájezdy placené pomocí poukázek Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner či prostřednictvím Benefit Plus.

 

SLEVA ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Zakazník, který přivede na náš zájezd další osobu, jež nikdy necestovala s CK SIMON-TOURIST, získá poukaz na slevu 5% ze základní ceny zájezdu (max. do částky 2.000,- Kč) za každého nového klienta. Sleva (resp. poukaz) bude poskytnuta po odjetí zájezdu novým klientem.

 

ZRUŠENÍ REZERVACE / OBJEDNÁVKY 

Prosíme zákazníky, kteří chtějí zrušit svou nezávaznou rezervaci či již objednaný zájezd, aby nás neprodleně telefonicky či písemně informovali.

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře SIMON-TOURIST s.r.o (platné od 01.04.2024)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VP“) CK SIMON-TOURIST, s.r.o., se sídlem: Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3, IČ 28366905 (dále jen „CK“) nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2024 a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu či závazné objednávky (dále jen „smlouva“). VP upravují práva a povinnosti smluvních stran pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu pořádané, resp. poskytované CK.

II. VZNIK A OBSAH SMLUVNÍHO VZTAHU

1/ Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením smlouvy. Obsah smlouvy je určen vlastní smlouvou, těmito VP, příp. dalšími zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást, v případě zájezdů ve smyslu § 2522 odst. 1 Občanského zákoníků (dále jen „zájezd“) též informacemi o příslušném zájezdu obsaženými v katalogu, případně nabídkovém letáku nebo písemné dodatečné nabídce zájezdů (dále jen „nabídka“).

2/ Zákazník podpisem smlouvy nebo platbou zálohy potvrzuje, že mu byly předány tyto VP a v případě zájezdů katalog nebo nabídka obsahující informace o zájezdu, k jehož koupi se rozhodl.

3/ Pokyny k odjezdu, obsahující údaje dle § 2529 Občanského zákoníku (dále jen „pokyny“) zákazník obdrží nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu, a to emailem vždy, uvede-li kontaktní adresu elektronické pošty ve smlouvě; jinak osobně převzetím v CK nebo u smluvního prodejce, u něhož smlouvu uzavřel. Poštou jen tehdy, když tento způsob výslovně sjedná ve smlouvě; v tomto případě zákazník bere na vědomí, že pokyny jsou zasílány jako obyčejné psaní (nikoliv doporučeně) prostřednictvím držitele poštovní licence z důvodu jejich snazšího doručení. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, CK nebo její smluvní prodejce předá, případně zašle pokyny dle výše uvedených podmínek neprodleně po podpisu smlouvy.

4/ V případě, že pokyny ve výše uvedeném termínu neobdrží, bude zákazník neprodleně kontaktovat CK nebo jejího smluvního prodejce, u kterého smlouvu uzavřel, a dohodne náhradní způsob doručení. Zákazník bere na vědomí, že veškerá korespondence je doručována pouze na kontaktní údaje zákazníka sjednávajícího smlouvu (objednatele), nikoliv ostatním osobám ve smlouvě uvedeným. Veškeré změny kontaktních údajů oznámí zákazník CK nebo jejímu smluvnímu prodejci, a to bezodkladně.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, zákazník při uzavření smlouvy zaplatí zálohu (hotově, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) ve výši 30% z celkové ceny zájezdu, doplatek ve výši 70 % celkové ceny zájezdu zaplatí nejpozději 40 dnů před zahájením zájezdu. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 40 dnů před zahájením zájezdu, zaplatí zákazník plnou cenu zájezdu již při uzavření smlouvy.

2/ CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu pouze v případě, že do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

                a) dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.

                b) dojde ke zvýšení plateb spojených s dopravou či pobytem zahrnutých v ceně zájezdu (např. pobytové/turistické taxy, letištní, přístavní či bezpečnostní poplatky). CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.

                c) dojde ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentu navýšení. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je 1. 11. 2020, není-li uveden v katalogu, nabídkovém letáku nebo v jiné formě nabídky zájezdů den jiný.

3/ CK je povinna informovat zákazníka o zvýšení ceny zájezdu nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu.

 

IV. ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1/ CK je oprávněna změnit trasu cesty zájezdu specifikovanou v katalogu z organizačních důvodů (např. změna nástupních a výstupních míst) a dále v závislosti na aktuální dopravní situaci na silnicích a na hraničních přechodech či dalších objektivních důvodech.

2/ CK je oprávněna změnit termín zájezdu o nejvýše 2 dny, avšak rozsah smluvených služeb musí zůstat zachován. Změna termínu je možná do 7 dnů před zahájením zájezdu a zákazník o ní bude v téže lhůtě informován.

3/ Nutí-li vnější okolnosti CK změnit jiné než výše uvedené podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; CK může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

4/ CK je oprávněna zájezd zrušit:

                a) v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků; v tomto případě bude CK nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu písemně informovat zákazníka o zrušení zájezdu.

                b) jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy;

                c) v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.

5/ Odstoupil-li zákazník od smlouvy podle čl. IV/ 3 VP nebo zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v jejích možnostech takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, CK vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátí.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ

1/ CK je oprávněna odstoupit od smlouvy:

                a) v případě, že zákazník nedodrží termín úhrady ceny/navýšení ceny zájezdu (čl. III/1 a 3, čl. V/8)

                b) v případě, že zákazník jinak poruší smlouvu podstatným způsobem

                c) při zrušení zájezdu dle čl. IV/4 VP

2/ Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků v případě:

                a/ v případě nesouhlasu se změnou smlouvy podle čl. IV/3 VP

                b) v případě, že CK poruší smlouvu podstatným způsobem

3/ Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z důvodu jiného, než stanoví čl. V/2 písm. a), b) a c) VP nebo pokud CK odstoupí od smlouvy podle čl. V/1 písm. a) nebo b) VP, je zákazník povinen uhradit CK odstupné ve výši

skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu či jednotlivých služeb, nejméně však:

odstoupení od smlouvy v době:

výše odstupného:

do 120 dnů před zahájením zájezdu

0%

od 119 do 60 dnů před zahájením zájezdu

30%

od 59 do 30 dnů před zahájením zájezdu

50%

od 29 do 11 dnů před zahájením zájezdu

80%

10 a méně dnů před zahájením

100%

4/ Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. Oznámení musí být doručeno v písemné formě. Rozhodným dnem pro výpočet výše odstupného je den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstupné je splatné do 5 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

5/ Zákazníkem požadovaná změna termínu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové a zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné dle čl. IV/3. Nová smlouva o zájezdu bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření. Za provedení jiných změn je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč za každou provedenou změnu; tento poplatek je splatný ihned.

6/ Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li zákazník včas písemné oznámení o postoupení smlouvy spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu.

7/ Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle smlouvy využívala speciální nabídku (např. dítě zdarma nebo sleva pro stálé zákazníky) či slevu za včasný nákup, oznámené po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku využít, není možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je v tomto případě povinen doplatit před zahájením zájezdu cenu zájezdu.

8/ Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu (včetně případného doplatku ceny zájezdy dle předchozího odstavce), úhradu dodatečných nákladů, pokud takové náklady CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (např. změna jména na letence) a dále za úhradu manipulačního poplatku ve výši 500 Kč za každou provedenou změnu v osobě zákazníka, to vše před zahájením zájezdu.

 

VI. REKLAMACE, VADY ZÁJEZDU

1/ Zákazník má právo na reklamaci v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb (dále jen „vady“).

2/ Zákazník je povinen veškeré vady vytknout bez zbytečného odkladu. V případě odstranitelných vad neprodleně po jejich zjištění v průběhu zájezdu u delegáta CK či jiné osoby pověřené CK, v případě jejich nepřítomnosti přímo u dodavatele či poskytovatele služeb a to tak, aby mohla být sjednána náprava přímo v místě poskytování služby; CK v takovém případě zajistí nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. V ostatních případech uplatní zákazník práva z vadného plnění u CK na adrese provozovny, případně u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala (smluvní prodejce). Při uplatnění reklamace zákazník zejména uvede datum, předmět reklamace (vytýkané vady) a požadovaný způsob nápravy.

3/ Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

4/ V případě, že náprava nebyla sjednána ani v přiměřené zákazníkem určené lhůtě na místě samém, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Právo na slevu nelze přiznat, pokud zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

5/ Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, CK přijme taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat, zejména pak zabezpečí náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se co nejvíce přibližující původně dohodnutým podmínkám, účelu a zaměření zájezdu.

6/ První a poslední den zájezdu jsou určeny na dopravu na místo pobytu, resp. zpět do ČR. Reklamace zájezdu z důvodu zákazníkem tvrzeného "zkrácení" pobytu je v těchto případech vyloučena.

7/ Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí následující skutečnosti a souhlasí s tím, že nemohou být předmětem oprávněné reklamace: Kategorizace hotelů se liší mezi jednotlivými destinacemi v závislosti na místních zvyklostech a legislativě. Stravování formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem a sezónní dostupnosti místních surovin. Nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem, provozovatelem lázní či dalším subjektem odlišným od CK (dále jen „provozovatel“) se může v průběhu sezóny změnit. Při sníženém obsazení nebo v období před/po hlavní sezóně může dojít rozhodnutím provozovatele k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete.

8/ CK neručí za úroveň a cenu služeb jiného provozovatele, které nejsou předmětem smlouvy a které si zákazník sjednal na místě samém. Zákazník v těchto případech může případné nároky uplatnit pouze přímo u provozovatele.

9/ Pokud zákazník nenastoupí na zájezd, t. j. nedostaví-li se k odjezdu/odletu včas dle pokynů obdržených dle čl. II/3), nemůže absolvovat zájezd nebo jeho část z důvodů porušení povinností podle čl. VII/2, neuposlechnutí pokynů zástupce CK nebo nevyužije-li zákazník některou z objednaných služeb bez zavinění CK, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

10/ U zájezdů s individuální (vlastní) dopravou CK negarantuje realizaci objednaných služeb v případě, že se zákazník při příjezdu do místa čerpání služeb opozdí o více než 24 hodin a neinformuje o této skutečnosti neprodleně (t. j. během těchto 24 hodin) CK.

11/ Právo na náhradu škody na zavazadlech přepravovaných odděleně od cestujících je nutno uplatnit přímo u dopravce, nikoliv u CK.

 

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ V cenách zájezdů není zahrnuto komplexní cestovní pojištění ani jiné připojištění, pokud není v katalogu uvedeno jinak. CK doporučuje zákazníkům, aby uzavřeli u příslušné pojišťovny pojistnou smlouvu upravující pojištění léčebných výloh, popř. pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy.

Zákazník tak může učinit osobně u své pojišťovny nebo prostřednictvím naší CK uzavřít komplexní cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA. Cena je nezávislá na věku pojištěnce.

Komplexní cestovní pojištění zahrnuje:

A) pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenční služby - plnění do 5.000.000,- Kč

B) úrazové pojištění - trvalé následky po úrazu do 300.000,- Kč, smrt následkem úrazu - 150.000,- Kč

C) pojištění odpovědnosti za škodu - škoda na zdraví třetí osoby - komb. limit, škoda na majetku třetí osoby - do 1.000.000,- Kč

D) pojištění zavazadel do pojistné částky 15.000,- Kč (5.000,- Kč/ks)

E) pojištění stornopoplatku do částky 15.000,- Kč / 25.000,- Kč / 50.000,- Kč / 70.000,- Kč a to při spoluúčasti 20 %.

Celková cena tohoto pojištění:

Zeměpisná zóna 1:

tarif platný pro území Evropy vč. ostrovů + na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka

tarif (zóna 1):

zahrnuje pojištění storna zájezdu do částky:

cena pojištění:

tarif K5

15.000 Kč

25,- Kč/den

tarif K5S

25.000 Kč

35,- Kč/den

tarif K5S5

50.000 Kč

59,- Kč/den

Zeměpisná zóna 2:

tarif platný pro zbytek světa

tarif (zóna 2):

zahrnuje pojištění storna zájezdu do částky:

cena pojištění:

tarif K5

15.000 Kč

38,-  Kč/den

tarif K5S

25.000 Kč

52,-  Kč/den

tarif K5S5

50.000 Kč

95,- Kč/den

tarif K5S7

70.000,- Kč

107,-  Kč/den

Zákazník může zároveň s uzavřením komplexního cestovního pojištění objednat od ledna 2021 i tarif připojištění "P" pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

tarif

náklady ubytování

náklady náhradní doprava

cena připojištění

zóna 1 (Evropa)

10.000,- Kč

10.000,- Kč

26,- Kč/den

zóna 2 (Svět)

10.000,- Kč

20.000,- Kč

52,- Kč/den

Více informací k nabízeným tarifům pojišťovny Uniqa a.s. obdrží klient v CK.

Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou. Služby delegáta CK nenahrazují asistenční službu pojišťovny.

2/ Zákazník je povinen mít u sebe veškeré doklady potřebné pro čerpání služeb (např. letenky, jízdenky, vstupenky, apod.) poskytnuté CK a dále veškeré doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno) a splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy. Zákazník odpovídá za dodržování platné legislativy země/zemí pobytu/tranzitu.

3) Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě, jejím uzavřením a plněním (zejména jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa bydliště/pro doručování, e-mail a telefonní čísla), a dále osobní údaje, které CK shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. CK bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i ručně v listinné podobě. CK při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejm. Nařízení (EU) 2016/679 (dále též jen „GDPR“) a zákon o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zákazníka bude CK zpracovávat pouze k následujícím účelům a po uvedenou dobu:

                a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě či její změně a plnění smlouvy - po dobu nutnou k tomuto účelu

                b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK - po dobu 5 let od splnění nebo zániku smlouvy a v případě soudního či jiného sporu po dobu trvání takového sporu a dále rok od jeho ukončení

                c) dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem - po dobu trvání této povinnosti

                d) marketingové účely (šíření obchodních sdělení o vlastních službách a produktech dle zákona č. 480/2004 Sb.), a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail zákazníka - do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů pro účely dle písm. a), b) a c) však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu. Poskytnutí uvedených údajů pro účel dle písm. d) je dobrovolné a zákazník může zpracování pro tento účel odmítnout kdykoliv písemným / emailovým oznámením na adresu CK. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí shora uvedené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány.

Za účelem uvedeným pod písm. a) bude CK v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat (např. poskytovatel ubytování, dopravce, pojišťovna v případě uzavření smlouvy o cestovním pojištění). Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu za účelem uvedeným pod písm. b) a c) předávány zpracovateli, se kterým CK uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (např. obchodní zástupci, účetní, auditoři).

Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů vyžadovanými dle čl. 13 GDPR. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování za podmínek stanovených čl. 15-22 GDPR. Pokud CK nepřijme opatření, o něž zákazník požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti zákazníka o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ) a žádat o soudní ochranu. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK jejich osobní údaje.

 

 

PŘEJEME VÁM TY NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITKY PŘI NAŠÍ SPOLEČNÉ LÁSCE – CESTOVÁNÍ.

Váš  SIMON–TOURIST