Simon Tourist

Nabízíme Vám kvalitní zájezdy už 34 let

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Hledání

     

Seznam zájezdů

Pro zadané parametry nebyly nalezeny žádné zájezdy.
Zkuste buď upravit parametry nebo pokračujte prohlížením zájezdů dle destinací přes odkazy vpravo.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů 
tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti SIMON-TOURIST s.r.o., se sídlem: Na Balkáně 136, 130 00 Praha 3, IČ: 28366905, DIČ: CZ28366905, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136487, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek: 
 
Účel zpracování osobních údajů 
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. 
Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 
 • zasílání obchodních sdělení (přímý marketing)
 • zasílání tištěného katalogu
 • přihlášení na zájezd 

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný. 

 
Rozsah osobních údajů 
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující: 
 • emailová adresa
 • příjmení a jméno
 • rodné číslo nebo datum narození
 • bydliště
 • telefon nebo mobil
(dále jen „osobní údaje“). 
 
Doba zpracování osobních údajů 
 
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 5 let od dne poskytnutí souhlasu.  Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat. 
 
Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů 
 
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 
 
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro výše uvedené účely předávány pouze:
 • ubytovatelům v rámci zájezdu
 • dopravcům v rámci zájezdu
 • průvodcům daného zájezdu

 

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 
 
Automatizované rozhodování a profilování 
 
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. 
 
 
 
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
 
Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas  se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese cizek@simon-tourist.cz  
 
Práva subjektu údajů 
 
Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:  
 
 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které  se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně  na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) poskytuje Subjektu údajů kontakt na pověřence  pro ochranu osobních údajů.  
 
Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů správce - Ing. Bronislav Čížek, emailová adresa: cizek@simon-tourist.cz 
 
Závěr 
 
Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl Správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé  a jsou Správci poskytovány dobrovolně.